Monday, Wednesday, Thursday & Friday

Registration 8:50 - 9:05
Changeover 9:05 - 9:10
Period 1 9:10 - 10:10
Changeover 10:10 - 10:15
Period 2 10:15 - 11:15
Break 11:15 - 11:35
Period 3 11:35 - 12:30
Lunch 12:30 - 1:30
Period 4 1:30 - 2:30
Changeover 2:30 - 2:35
Period 5 2:35 - 3:30

Tuesday

Tutorial 8:50 - 9:30
Changeover 9:30 - 9:35
Period 1 9:35 - 10:30
Changeover 10:30 - 10:35
Period 2 10:35 - 11: 30
Break 11:30 - 11:45
Period 3 11:45 - 12:40
Lunch 12:40 - 1:20
Period 4 1:20 - 2:15
Changeover 2:15 - 2:20
Period 5 2:20 - 3:15